Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavba kanalizace "Čisté Labe z Jaroměřska III" je dokončena

24. 9. 2015

Výstavba kanalizace „Čisté Labe z Jaroměřska III" je dokončenakd57-29.7.2015-cs-dolany.jpg

Dne 10.6.2014 započala výstavba oddílných kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Jasenná, Šestajovice, Rychnovek-Zvole a Dolany-Čáslavky. V současné době po 15-ti měsících výstavby je kanalizace v hodnotě 140 milionů korun dokončena a od 16.10.2015 lze napojovat  nemovitosti na  kanalizaci. Rádi bychom Vám, obyvatelům dotčených obcí, poděkovali za trpělivost a toleranci, kterou jste se po dobu výstavby museli obrnit.

  Na tomto místě je třeba uvést několik informací ohledně napojování a užívání oddílné kanalizace, aby spolehlivě a bezpečně sloužila svému účelu. Slovní spojení oddílná kanalizace je termín pro kanalizaci, do které jsou zaústěny pouze splaškové vody. Vzhledem k polohám jednotlivých obcí a nutnosti transportu všech splaškových vod na ČOV Jaroměř bylo nutné ve všech obcích řešit jejich transport pomocí přečerpávacích stanic ČS. Tyto čerpací stanice jsou osazeny kalovými čerpadly na odpadní vodu. I když se jedná o silná a odolná čerpadla, mají jako všechny stroje své limity a možnosti. K tomu, aby kanalizace jako celek sloužila co nejlépe je zapotřebí striktně dodržovat kanalizační řád, z něhož vyjímáme nejdůležitější body. ( Znění celého textu kanalizačního řádu je k dispozici ke stažení na těchto stránkách).

 

 1. Co znamená pojem splašková odpadní voda?   Splašková odpadní voda je odpadní voda, která odtéká z kuchyní, hygienických místností, prádelen apod. Splašková odpadní voda obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné organické i neorganické látky. Ve splaškové vodě se vyskytují různé mikroorganismy. Evropská norma uvádí podrobnější dělení splaškové odpadní vody na šedou a černou vodu.  Šedá voda je splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč.Černá voda je splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.
 2. Do oddílné kanalizace je zakázáno vypouštět srážkové a podzemní vody.
 3. Vypouštění odpadních vod do kanalizace odběratelem v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( §10 zákona č.274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle §32-§34 téhož zákona.
 4. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.
 5. Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem – viz příloha  1. V případě přesahující určené limity znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat ve speciálním zařízení, pokud není dohodnuto jinak.
 6. Do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno přečerpávat obsahy žump a kalů ze septiků
 7. Do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno vylévat použité oleje z fritéz a fritovacích lázní. Použitý fritovací olej není odpadní voda. Takový odpad je třeba likvidovat např. ve sběrných dvorech.
 8. Je zakázáno napojovat na kanalizaci domácí drtiče odpadů.

                                                                                                                                    

Jak bude probíhat samotné napojování nemovitostí?

V každé z obcí je zvolen jiný model pro napojování. V některých obcích bude přípojky realizovat obcí pověřená firma,  jinde bude poskytován finanční příspěvek na základě schválení napojení od  pracovníka DSO Jaroměřsko, který zkontroluje kanalizační přípojku před jejím záhozem a zároveň přeměří délku napojení. O konkrétních podmínkách ve Vaší obci se informujte na příslušném obecním úřadu.

 

Jak se bude zjišťovat množství odváděných odpadních vod? Může nastat několik případů:

 1. odběratel odebírá POUZE vodu z vlastní studny, pak:
 1. nemá vodoměr    ►    množství odváděných OV se určí podle směrných čísel
 2. má vodoměr       ►   množství odváděných OV se určí podle údajů z vodoměru

 

 1.  odběratel odebírá POUZE vodu z veřejného řadu, pak:
 1. nemá vodoměr   ►   množství odváděných OV se určí podle směrných čísel
 2. má vodoměr      ►  množství odváděných OV se určí podle údajů z vodoměru
 3. má hlavní a podružný vodoměr na vodu, která NEVSTUPUJE do objektu             ►  množství odváděných OV se určí jako rozdíl mezi hlavním a podružným vodoměrem.

 

3.    odběratel  odebírá vodu i ze studny i z vodovodu. POZOR oba vodovody NESMÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ musí být realizovány jako samostatné, na sobě nezávislé okruhy.  

 1. není ani jeden vodoměr   ►  množství odváděných OV se určí podle směrných čísel
 2. vodoměr pouze na jednom zdroji    ►  množství odváděných OV se určí podle směrných čísel
 3. vodoměry na obou zdrojích   ►  množství odváděných OV se určí jako součet  údajů z obou vodoměrů

 

Obecně platí, že všechny vody, které vstoupí do objektu jako pitná či užitková voda,  tento objekt opouští jako voda použitá - odpadní, která by měla být zpoplatněna ve formě stočného.